Grupa rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych.
Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagoga.
 
Program warsztatów obejmował m.in. takie tematy: - rozwijanie i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych; - rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron; - konflikt i jego znaczenie dla rodziny oraz konstruktywne sposoby jego rozwiązywania; - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach; - trudne aspekty rodzicielstwa i sposoby ich rozwiązywania; - modele wychowawcze; – wzmocnienia pozytywne i negatywne jako narzędzia wychowawcze; - granice autorytetu i władzy rodzicielskiej; - granice wewnętrzne i zewnętrzne w rodzinie; role w rodzinie, koalicje; - komunikacja w grupie rodzinnej, umiejętność słuchania; - dlaczego dzieci nie słuchają rodziców, czyli o znaczeniu grupy rówieśniczej; - wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej; - przekazanie rodzicom wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na temat koncepcji wychowania; – integrujący aspekt miłości do dziecka i wymagań mu stawianych, potrzeb rozwojowych dziecka; znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka; - uświadomienie rodzicom roli więzi emocjonalnej z dzieckiem, jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego przed zagrożeniami; - planowanie i organizacja życia w domu z włączaniem w te zdania dzieci (planowanie wydatków, organizacja czasu wolnego, czas na zabawę i naukę – jak godzić?).
Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach. Były one poświęcone  wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach) oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.
Prowadzący zwracali też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych w opisywanych przez uczestników trudnych sytuacjach rodzinnych. 
 
W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji  specjalistów w PCPR w Gostyniu (psychologa, pracowników socjalnych, pedagoga, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych. Otrzymali też informację zwrotną na temat funkcjonowania dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych, ze wskazaniem do dalszej pracy z dziećmi.
 
Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny. dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewody Wielkopolskiego projektu „Mocna rodzina”, realizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Wsparcie rodziny”.
Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego.