Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Żądanie zapewnienia dostępności

1)   Dostępność architektoniczna lub informacyjno-komunikacyjna

 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wskazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane do kontaktu z  wnioskodawcą,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnymi,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej do pobrania poniżej - załącznik nr 1

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

 Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, PCPR w Gostyniu niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i wskazuje zapewnienie dostępności w sposób alternatywny.

 W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności.

 2)  Dostępność cyfrowa

 Każdy ma prawo wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej PCPR w Gostyniu lub  elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 Wniosek (żądanie) o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane do kontaktu z  wnioskodawcą,

2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udzieli odpowiedzi na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 W przypadku gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy  skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo złożenia do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

 Wzór wniosku (żądania) o zapewnienie dostępności cyfrowej do pobrania poniżej - załącznik nr 2

 Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej można:

·         złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu;

·         wysłać pocztą na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń;

·         złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu ePUAP:/PCPRGostyn/SkrytkaESP

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Plan działania na rzecz poprawy dostępności