Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Język migowy

Osoby niesłyszące oraz mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") w celu załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (PCPR), mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCPR, kontaktując się z pracownikiem PCPR, za pomocą:

·         telefon: 65 572 75 28

·         faks: 65 572 75 28

·         e-mail: kontakt@pcprgostyn.pl

·         drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń

podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia PCPR zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenie lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573 ze zm.)

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania w celu załatwienia sprawy w PCPR, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Postawa prawna - art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824 ze zm.)

Zapewnienie tłumacza migowego