Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WSPARCIE DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:
- kontynuowanie nauki,
- usamodzielnienie,
- zagospodarowanie;
Usamodzielniającemu się wychowankowi pieczy zastępczej udziela się także pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.
Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Usamodzielniany wychowanek w celu otrzymania świadczeń ma obowiązek:
- wskazania co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia,
- opracowania wspólnie z opiekunem usamodzielnienia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed ukończeniem 18 r.ż.
- realizacji postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia,
- realizacji obowiązku szkolnego,
- przedkładania w powiatowym centrum na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki,
- współdziałanie z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym, informowanie centrum o każdej istotnej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej.

Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie lub kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:
- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
- osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
- osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
- stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
- osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
- osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Szczegółowych informacji na temat wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, tel. 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, wtorki-piątki od 7.00 do 15.00.