Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMACJE OGÓLNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje zadania na terenie Powiatu Gostyńskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego oraz działalności charytatywnej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.


PCPR w Gostyniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego, koordynującą powiatowy system pomocy społecznej i wsparcia rodziny dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.  

Za swoje działania, projekty, dobre praktyki PCPR w Gostyniu było wielokrotnie doceniane i  wyróżniane. M.in. otrzymało Nagrodę Ministra Polityki Społecznej w 2005 r.; Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r.; zostało Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości “Przyjazny Urząd” w 2018 r., w 2019 r. oraz w 2021 r.; otrzymało medal 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; zajęło 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny seniorom” (2010 r.); zdobyło Nagrodę Marszałka Wielkopolski w wojewódzkim konkursie „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym”; było laureatem ogólnopolskich konkursów na działania wspierające rodziny i dzieci w 2011 r., 2012 r. 2013 r., 2014 r.; 2016 r., 2017 r., 2018 r. i w 2019 r.; było laureatem ogólnopolskich konkursów na działania przeciwdziałające przemocy w 2011 r., 2013 r.;  było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r., w 2016 r., 2017 r., w 2018 r., 2019 r.; otrzymało wyróżnienie Marszałka Wielkopolski w 2019 r. za wieloletnie działania na rzecz budowania systemu wsparcia rodziny, mediacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy międzysektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia.

Specjaliści pracujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie otrzymywali też indywidualne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim  i ogólnopolskim.

Działania PCPR w Gostyniu, realizowane w ramach powiatowego systemu pomocy społecznej, były też wielokrotnie prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.