Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

FORMY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Wsparcie finansowe
Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obejmuje znacznie szerszym, niż wymagają tego obligatoryjne przepisy, wsparciem rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego. PCPR w Gostyniu przyznaje - w sytuacjach zasadnych - świadczenia fakultatywne, m.in. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. PCPR w Gostyniu przyznaje też dofinansowania do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych poza miejscem zamieszkania, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. Formą wsparcia są także świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.


Grupy wsparcia
Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.
Grupy wsparcia organizowane przez PCPR w Gostyniu prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, aby służyć wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogacać i wzmacniać metody pracy z dziećmi.
Szeroko rozumianym celem grupy jest wzrost świadomości uczestników na temat siebie (osobistych pragnień, dążeń, celów życiowych), jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, odmiennych i niecodziennych. Grupę wsparcia tworzą ludzie doświadczający podobnych trudności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, a także sytuacjami nietypowymi, odbiegającymi od zwykłych zachowań. Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy doświadczają obecności innych osób i pod czujnym okiem prowadzącego, wspólnymi siłami, w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości mogą podzielić się swoimi problemami z grupą. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń, akceptacja uczuć i emocji, towarzysząca spotkaniom, sprzyja doświadczaniu siebie, innemu spojrzeniu na problem i otwarciu na inne sposoby wyjścia z trudności.
Spotkania grup wsparcia są organizowane średnio raz w miesiącu - zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych.


Szkolenia

Dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Gostyńskiego PCPR w Gostyniu – organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje szkolenia. Prowadzone są one przez specjalistów różnych dziedzin i obejmują obszary ważne dla opiekunów oraz wychowanków pieczy zastępczej. Znalazły się wśród nich tematy z zakresu rozwoju seksualnego dziecka, płodowego zespołu alkoholowego, traumy, zaburzeń zachowania, uzależnień, cyberprzemocy, komunikacji, mediacji, wspomagania rozwoju dzieci i szereg innych.
Szkolenia mają formę zarówno wykładów, jak i warsztatów, w zależności od potrzeb oraz specyfiki podejmowanego zagadnienia.

Wsparcie Koordynatora RPZ

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych w realizacji zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
  • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.