Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MIESZKANIA CHRONIONE

W powiecie gostyńskim działa:

Mieszkanie chronione
Kontakt: ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń; tel.  65 572 75 28
Na terenie powiatu gostyńskiego funkcjonuje 1 mieszkanie chronione dla 4-5 osób usamodzielnianych; pobyt w mieszkaniu chronionym to forma pomocy przeznaczona dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej i wsparcia rodziny przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania. Mieszkanie chronione jest wyposażone w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.
Mieszkanie chronione prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.