Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMACJE OGÓLNE

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
  • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
  • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
  • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
  • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
  • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
  • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Powołana na mocy postanowienia sądu do sprawowania opieki nad dziećmi rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy nad powierzonym ich opiece dzieckiem. W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nadal pozostają oni opiekunami prawnymi dziecka i zachowują prawo do decydowania w ważnych kwestiach dotyczących m.in. jego leczenia, kształcenia, złożenia wniosku o wydanie paszportu, udzielają zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju. W przypadku gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej koniecznym jest ustanowienie przez sąd opieki prawnej dla dziecka.
Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawno-rodzinnych pomiędzy opiekunami, a dzieckiem, takich jak w przypadku przysposobienia, dziecko nie staje się dzieckiem rodziny zastępczej. Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie następuje dziedziczenie z mocy ustawy.

Ważne:
- rodzina zastępcza to nie adopcja;
- opieka zastępcza sprawowana jest czasowo;
- dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić;
- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby;
- troska o cudze dzieci nie jest tym samym co troska o dziecko własne;
- dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności;
- większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości;
- dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.