We wrześniu i październiku rodzice zastępczy z terenu powiatu gostyńskiego uczestniczą w cyklu cotygodniowych specjalistycznych warsztatów, podnoszących kompetencje wychowawcze, zwłaszcza w obszarze nawiązywania i utrzymywania relacji z dzieckiem w pieczy, rozpoznawaniem potrzeb, komunikacją, radzeniem sobie z zachowaniami wynikającymi z doświadczeń dzieci, regulacją emocji.

rozpoznawania zagrożeń i problemów rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania tym zjawiskom. Poznają też przyczyny pojawiania się sytuacji problemowych, uczą się zasad profilaktyki wobec poszczególnych zagrożeń oraz tego, jak właściwie reagować, jeżeli wychowankowie znajdą się w różnych trudnych sytuacjach.

Równolegle, dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych prowadzone są warsztaty socjoterapeutyczne, wspierające pozytywną samoocenę młodych uczestników oraz wzmacniające postawy, zachowania i umiejętności pozwalające na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie w świecie, w którym kontakt z różnego rodzaju zagrożeniami jest codziennością.

Specjalistyczne warsztaty dla rodziców oraz równoległe wspierające warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych działaniami, są realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia „DZIECKO” „W rodzinie siła”. Projekt ten jest współfinasowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 r. oraz ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

W ramach projektu jest też realizowane kolejne działanie. Cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców zastępczych i specjalistów pracujących z rodzinami dotyczy współczesnych zagrożeń. Poszczególne spotkania warsztatowe poświęcone będą tematom:

- uzależnienia behawioralne;

- uzależnienia od środków psychoaktywnych;

- zachowania ryzykowne m.in. w internecie;

- zaburzenia lękowe i depresyjne;

- samobójstwa dzieci i młodzieży;

Współrealizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wsparcia udziela Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.