Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

 

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

 

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ (DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU ALBO POD INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ, POMOC ADRESOWANA DO OSÓB ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRE SĄ PRZEDSTAWICIELEM USTAWOWYM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM DZIECKA).

 

 

 

 

 

TERMINY I MOŻLIWOŚCI DLA WNIOSKODAWCÓW

 

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie w SOW już od 1 marca, a termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2024 roku.

 

W 2024 roku kontynuowane są zadania z lat ubiegłych, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach: A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione z 15%).

 

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Dzięki temu wniosek osoba zainteresowana złoży bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

 

 

Szczegóły poszczególnych zadań dotyczących programu Aktywny Samorząd znajdziesz tutaj: C:\Users\NH\Desktop\ulotka AS format A4_ wydruk komp.pdf

 

 

 

W module II programu, skierowanego do studentów, kontynuowana będzie pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, obejmującą różne formy edukacji, włączając w to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie. Warto podkreślić, że od tego roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą składać wnioski, co zwiększa zakres dostępnego wsparcia.

 

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku przynosi więc nowe możliwości, ułatwienia i szanse dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w społeczeństwie i rozwijanie swojego potencjału zawodowego oraz edukacyjnego.