W czerwcu zorganizowaliśmy spotkanie dla rodzin, podczas którego opiekunowie uczestniczyli w warsztatach na temat przemocy rówieśniczej, a dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych z przewodnim tematem „Bezpieczne wakacje”. Usamodzielniana młodzież zapoznała się z programem „Pierwsze Kroki do Usamodzielnienia” oraz brała udział w treningu ekonomicznym. Pierwszy voucher trafił do osoby, która rozpoczęła kurs prawa jazdy. Wychowankowie rodzin zastępczych skorzystali również z indywidualnych form wsparcia – terapii psychologicznej, pedagogicznej, zajęć wspomagających funkcjonowanie społeczne. Rodziny zastępcze mogą liczyć na stałe wsparcie specjalistów zaangażowanych w realizację działań projektowych.

Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim – powiat gostyński” jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanego w ramach projektu FEWP.06.15-IZ.00-0006/23, dofinansowanego ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie